Red5 Linux Server optimeringar och verktyg

Några java optimeringar du lägger till i red5.sh :

exportera JAVA_OPTS =”-Xrs -Xms128M -Xmx256M -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=300000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=360000 -Djava.net.preferIPv4Stack=true -XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent -XX:+UseConcMarkSweepGC -Xverify:ingen”

Assuming red5 was installed in /opt/red5/dist admin will often need to restart it or check if it’s running.

Make sure Red5 restarts: restart.sh

#!/bin/bash
#Restart the process
#First see if running
PID=`ps -eo ‘tty pid args’ | grep ‘red5’ | grep -v grep | grep -v restart | tr -s ‘ ‘ | cut -f2 -d‘`
CD /opt/red5/dist
om [ -z “$PID” ]
sedan
#not running
ECHO “Red5 was not running at `date`” >> /opt/red5/dist/run-restart.log
annat
ECHO “Red5: $PID”
#shutdown
/opt/red5/dist/red5-shutdown.sh
sleep 6
#Förvissa sig
kill $PID >> null
sleep 2
Fi
#Starta
/opt/Red5/dist/Red5.sh >> /opt/red5/dist/red5.log &
ECHO “On request restarted Red5 at `date`” >> /opt/red5/dist/run-restart.log

Mare sure Red5 process is running, if not start it: running.sh

#!/bin/bash
#set environment
PID=`ps -eo ‘tty pid args’ | grep ‘red5’ | grep -v grep | grep -v running | tr -s ‘ ‘ | cut -f2 -d‘`
om [ -z “$PID” ]
sedan
#Restart the process
CD /opt/red5/dist
/opt/Red5/dist/Red5.sh >> /opt/red5/dist/red5.log &
ECHO “Restarted Red5 at `date`” >> /opt/red5/dist/run-restart.log
annat
#do nothing
ECHO “Red5 is already running with PID=$PID at `date`” >> /opt/red5/dist/run-checked.log
Fi

Red5 tjänster
Red5 värd
Red5 installation på VPS & Dedikerade servrar (Linux / Windows)