نصب دستور wget با پشتیبانی از SSL

برای حل خطا مانند “پشتیبانی از HTTPS در وارد نمی شود.” :

دستور wget HTTP://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.13.tar.gz
تار xvzf دستور wget-1.13.tar.gz
سی دی دستور wget-1.13
./پیکربندی –با اس اس ال = OpenSSL را
ساخت
را نصب کنید
اکو Y | CP -f SRC / دستور wget / usr / بن /
دستور wget –کمک

نصب آخرین دستور wget

یافتن آخرین نسخه از wget در HTTP://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget/ و نصب آن را به عنوان / usr / محلی / بن / دستور wget .

FTP دستور wget://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.13.4.tar.gz
yum remove wget
tar xfz wget-*
cd wget-*
./پیکربندی
ساخت
را آزمون
را نصب کنید
سی دی ../