تغییر دستورات پی اچ پی با suPHP

شما نیاز به ایجاد 2 فایل های در public_html از وب سایت که در آن suPHP فعال است. مسیر .htaccess را مشخص به تنظیمات php.ini و یک فایل php.ini با دستورات.
شما می توانید تنظیمات پی اچ پی و الحاقات بار از فایل php.ini مرکزی برای تمام پوشه سایت را تغییر دهید.

 

به عنوان مثال برای حساب “نام کاربری”. اطمینان حاصل کنید که شما به روز رسانی که در محتوای .htaccess را:

.htaccess تغییر نام دهید

suPHP_ConfigPath / صفحه اصلی /[نام کاربری]/public_html و

 

فایل php.ini

از register_globals خاموش =
پسوند = pdo.so

پسوند = pdo_sqlite.so
پسوند = sqlite.so
پسوند = pdo_mysql.so
پسوند = geoip.so