افزایش اندازه از / tmp (/مسیر usr / tmpDSK) پارتیشن در لینوکس

توقف خدمات HTTPD
خدمات متوقف کردن MySQL
pstree -p | tailwatchd از grep
دستور umount / ور / TMP
دستور umount -l / tmp را
DD اگر = / توسعه تمدن / صفر = مسیر / usr / tmpDSK BS = 1024k حساب = 2048
-SCH دایرکتوری / usr / tmpDSK
دستور mkfs -t ext3 ژورنال مسیر / usr / tmpDSK
فایل به / usr / tmpDSK
کوه -o حلقه,بر noexec,nosuid باشد,RW مسیر / usr / tmpDSK دایرکتوری / tmp
نصب -d –حالت = 1777 / tmp را
کوه -o اتصال,RW,بر noexec,nosuid باشد / tmp را در / var / tmp را
شروع خدمات HTTPD
سرویس شروع خروجی زیر

کوه -o اتصال,RW,بر noexec,nosuid باشد / tmp را در / var / tmp را