نصب get_flash_videos در لینوکس

یام نصب ncftp
پرل -MCPAN -e 'نصب بسته نرم افزاری::CPAN’

پرل -MCPAN پوسته -e

نصب XML:ساده
نصب اطلاعات:AMF
نصب فشرده سازی:چون Zlib
نصب سردابه:Rijndael به
نصب WWW:مکانیزه کردن
نصب Authen::NTLM
نصب فشرده سازی::چون Zlib
نصب HTML::نهادهای
نصب HTML::تجزیه کننده
نصب شبکه::SSL

خروج

دستور wget HTTP://get-flash-videos.googlecode.com/files/get_flash_videos-1.23 -O / usr / محلی / بن / get_flash_videos
سطح دسترسی A + X / usr / محلی / بن / get_flash_videos

/usr / محلی / بن / get_flash_videos

اگر این موفق است که شما باید get_flash_videos دستورالعمل و خطاهای وابستگی را ببینید.

دستور wget HTTP://get-flash-videos.googlecode.com/files/get_flash_videos-1.23 -O /usr/local/bin/get_flash_videos

chmod a+x /usr/local/bin/get_flash_videos