نصب GeoIP با PHP فرمت

نصب API GeoIP با C
تغییر دادن 1.4.8 به نسخه دانلود شده.

سی دی / usr / محلی / SRC
دستور wget HTTP://geolite.maxmind.com/download/geoip/api/c/GeoIP.tar.gz
تار zxvf GeoIP.tar.gz
سی دی GeoIP- *
./پیکربندی
ساخت
را چک
را نصب کنید

نصب پسوند پی اچ پی PECL

PECL نصب GeoIP با

یافتن فایل php.ini

-i پی اچ پی | از grep فایل php.ini

فعال کردن برنامه افزودنی برای بارگذاری در فایل php.ini:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; ضمیمهها پویا ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
پسوند = geoip.so

شما ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد سرور HTTP (دزد) برای اعمال تغییرات.

دانلود پایگاه داده جغرافیایی بازگشت به محتوا | شهر

سی دی / usr / محلی / SRC
دستور wget -N -q HTTP://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz
gunzip به GeoLiteCity.dat.gz
MV GeoLiteCity.dat /usr/local/share/GeoIP/GeoIPCity.dat

برای پروژه های تشخیص و تولید دقیق تر, خرید پایگاه داده GeoCity کامل از MaxMind.