نصب دستور wget با پشتیبانی از SSL

برای حل خطا مانند “پشتیبانی از HTTPS در وارد نمی شود.” :

دستور wget HTTP://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.13.tar.gz
تار xvzf دستور wget-1.13.tar.gz
سی دی دستور wget-1.13
./پیکربندی –با اس اس ال = OpenSSL را
ساخت
را نصب کنید
اکو Y | CP -f SRC / دستور wget / usr / بن /
دستور wget –کمک