نصب YUM است Centos 5.5 i386 را

ورود به اهدا!
ورود ثبت نام

در صورت یام در دسترس نیست به دلایل مختلف (شکسته شده, نصب) در اینجا یک اسکریپت پوسته که می توانید آن را نصب کنید.

رب این در یک فایل yumi.sh:

برای دریافت فایل در \
gmp 4.1.4 10.el5.i386.rpm \
readline 5.1 3.el5.i386.rpm \
پایتون libs 2.4.3 43.el5.i386.rpm \
پایتون 2.4.3 43.el5.i386.rpm \
libxml2-2.6.26-2.1.2.8.el5_5.1.i386.rpm \
libxml2 پایتون 2.6.26 2.1.2.8.el5_5.1.i386.rpm \
مهاجرین-1.95.8-8.3.el5_5.3.i386.rpm \
پایتون elementtree 1.2.6 5.i386.rpm \
sqlite 3.3.6 5.i386.rpm \
پایتون sqlite 1.1.7 1.2.1.i386.rpm \
elfutils libelf-0.137-3.el5.i386.rpm \
elfutils-0.137-3.el5.i386.rpm \
popt-1.10.2.3-22.el5.i386.rpm \
دور در دقیقه-libs-4.4.2.3-22.el5.i386.rpm \
دور در دقیقه-4.4.2.3-22.el5.i386.rpm \
دور در دقیقه پایتون 4.4.2.3 22.el5.i386.rpm \
m2crypto-0.16-6.el5.8.i386.rpm \
پایتون urlgrabber 3.1.0 6.el5.noarch.rpm \
پایتون iniparse-0.2.3-4.el5.noarch.rpm \
یام fastestmirror 1.1.16 14.el5.centos.1.noarch.rpm \
یام-فراداده-تجزیه-1.1.2-3.el5.centos.i386.rpm \
یام-3.2.22-33.el5.centos.noarch.rpm
آیا دور در دقیقه - Uvh –nodeps http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/$file;
انجام می شود

سطح دسترسی + x yumi.sh
./yumi.sh
به روز رسانی یام
برخی از پرونده ها ممکن است بروز شده اند, اگر شما بروز خطاهای پس این نام به آخرین نسخه از فایل http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/ یا آینه دیگر شما ممکن است با استفاده از.

بررسی من

بررسی فرم....

بررسی

بارگذاری نظرات..