نصب آخرین دستور wget

یافتن آخرین نسخه از wget در HTTP://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget/ و نصب آن را به عنوان / usr / محلی / بن / دستور wget .

FTP دستور wget://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.13.4.tar.gz
yum remove wget
tar xfz wget-*
cd wget-*
./پیکربندی
ساخت
را آزمون
را نصب کنید
سی دی ../

بررسی من

بررسی فرم....

بررسی

بارگذاری نظرات..