Instalace Red5 na Debianu

Nejnovější verze nainstalované s tímto tutorial:
Red5 1.0.0 RC2
Java 1.6.0_26
Mravenec 1.8.4

Přinejmenším Debian 5 (Lenny) požadováno:
Cat/etc/debian_version

Získání verze:
Cat/proc/verze
uname - a
Cat/etc/issue
Cat/etc/debian_version

Ujistěte se, že systém může vyžadovat všechny závislosti z /etc/apt/sources.list:
deb http://hlavní Security.debian.org/ squeeze/aktualizace
deb-src http://hlavní Security.debian.org/ squeeze/aktualizace
deb http://FTP.us.debian.org/Debian stabilní hlavní contrib non-free
deb http://hlavní FTP.debian.org/debian/ squeeze-updates
deb-src http://hlavní FTP.debian.org/debian/ squeeze-updates
Komentáře, odkazy cd s # je-li distribuční cd není vložen.

Pokud není systém v angličtině, Povolit:
dpkg-reconfigure locales
Exportujte LANG = cs_CZ. UTF-8

Aktualizovat /etc/enviroment

Budete muset restartovat.

 

Aktualizace:
apt-get update

Nainstalovat Subversion:
apt-get - y nainstalovat subversion

Instalace nástrojů k vytváření vlastních balíčků Debianu:
apt-get - y nainstalujte dpkg-dev debhelper dh-make devscripts fakeroot

Nainstalovat Java (slunce licenci přijmout, pokud platí):
apt-get - y nainstalovat java balíček
apt-get - y nainstalovat sun-java6-jre
apt-get - y install sun-java6-jdk
Java-verze

Nainstalovat Apache Mravenec:
wget http://www.Apache.org/DIST/ANT/binaries/Apache-Ant-1.8.4-bin.tar.gz
tar zxvf apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
apache ant 1.8.4 /usr/local/ant MV
Export ANT_HOME = / usr/local/mravenec
/usr/místní/ant/bin/ant - verze

Stáhnout nejnovější verzi Red5:
SVN co http://Red5.googlecode.com/SVN/Java/Server/trunk red5-kufr

Spusťte ant vybudovat red5:
CD red5-kufr
/usr/místní/ant/bin/mravenec

Nasadit red5:
mkdir /usr/local/red5
CP -R dist / * / usr/local/red5 /
CD /usr/local/red5
chmod 755 Red5.sh

Nasadit své vlastní aplikace v/usr/local/red5/webapps .
V příkladu VideoWhisper Red5 RTMP aplikace potřebné ke spuštění VideoWhisper řešení.

Začátek Red5 v pozadí:
CD /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

Ověřte, že správné porty jsou vázány na:
netstat-mravenec

 

Je třeba restartovat pokaždé, když přidáte webapps /usr/local/red5/webapps nebo změnit konfiguraci nebo restartujte server red5.

Uzavřít Red5:
CD /usr/local/red5
./Red5-shutdown.sh

Nebo zabije Red5 procesů:
PS aux | grep red5
zabít $process_ID

Znovu spusťte:
CD /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

 

Lze také nasadit jako službu spustit automaticky při spuštění serveru:

VI /etc/init.d/red5

#! /bin/sh
# Dejte tyto obsah na: /etc/init.d/Red5
# změnit cestu k adresáři red5 níže podle potřeby
RED5_DIR = / usr/local/red5

začátek()
{
ozvěna “Spouštění služby Red5”
sudo su root -c “CD $RED5_DIR; ./Red5.sh > /var/log/Red5.log &”
návrat
}

Stop()
{
ozvěna “Vypínání red5”
sudo su root -c ' killall red5 java’
návrat
}

případ “$1” v
začátek)
začátek
;;
Stop)
Stop
;;
restartování počítače)
Stop
začátek
;;
*)
ozvěna “Využití: {začátek|Stop|restartování počítače}”
ukončit 1
;;
ESAC
ukončit $?

chmod + x /etc/init.d/red5

Red5 Linux Server optimalizace a nástroje

Some java optimizations to add in red5.sh :

export JAVA_OPTS=”-Xrs -Xms128M -Xmx256M -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=300000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=360000 -Djava.net.preferIPv4Stack=true -XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent -XX:+UseConcMarkSweepGC -Xverify:žádný”

Assuming red5 was installed in /opt/red5/dist admin will often need to restart it or check if it’s running.

Make sure Red5 restarts: restart.sh

#!/bin/bash
#Restart the process
#First see if running
PID=`ps -eo ‘tty pid args’ | grep ‘red5’ | grep -v grep | grep -v restart | tr -s ‘ ‘ | cut -f2 -d‘`
CD /opt/red5/dist
Pokud [ -z “$PID” ]
pak
#not running
ozvěna “Red5 was not running at `date`” >> /opt/red5/dist/run-restart.log
jinak
ozvěna “Red5: $PID”
#shutdown
/opt/red5/dist/red5-shutdown.sh
sleep 6
#Zjisti
kill $PID >> null
sleep 2
Fi
#začátek
/opt/Red5/DIST/Red5.sh >> /opt/red5/dist/red5.log &
ozvěna “On request restarted Red5 at `date`” >> /opt/red5/dist/run-restart.log

Mare sure Red5 process is running, if not start it: running.sh

#!/bin/bash
#set environment
PID=`ps -eo ‘tty pid args’ | grep ‘red5’ | grep -v grep | grep -v running | tr -s ‘ ‘ | cut -f2 -d‘`
Pokud [ -z “$PID” ]
pak
#Restart the process
CD /opt/red5/dist
/opt/Red5/DIST/Red5.sh >> /opt/red5/dist/red5.log &
ozvěna “Restarted Red5 at `date`” >> /opt/red5/dist/run-restart.log
jinak
#do nothing
ozvěna “Red5 is already running with PID=$PID at `date`” >> /opt/red5/dist/run-checked.log
Fi

Red5 služby
Red5 Hosting
Instalace Red5 na VPS & Dedikované servery (Linux / Systém Windows)